Learning Part B Food and Drink, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part B5 Food and drink

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part B5 Food and drink

Listen. Write the name of the people and the letter what they would like: 1. Nhan would like some chickens and some rices. 2. Tuan would like some meets and some vegetables. 3. Huong would like some fruits and some milk. 4. Mai would like some
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part B4 Food and drink

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part B4 Food and drink

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: MENU Chicken Fish Rice Bread Orange juice I'm hungry. I'd like some chicken and some rice. What would you like? I'm not hungry, but I'm thirsty. I'm like some
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part B2 Food and drink

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part B2 Food and drink

Listen and repeat. Then practice in pairs. Phương : What's for lunch? Thu : There is some meat and some rice. Phương : Are there any noodles? Thu : No. There aren't any noodles. Phương : Is there any fruit? Thu : Yes, there is some
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part B1 Food and drink

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy - part B1 Food and drink

Listen and repeat: a) An apple b) An orange c) A banana d) Water e) Rice f) Milk g) Meat h) Vegetables Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Learning Part B Food and Drink, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part B Food and Drink, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part B Food and Drink, tag của , Trang 1 Learning Part B Food and Drink, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN