Learning Part B Free time plans, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part B6 Free time plans

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part B6 Free time plans

Listen: Vui and her four friends are planning a camping vacation. They are going to camp for three days. What are they going to bring? Listen and write the letter of the picture under the right name. Vui Dung Lan Mai
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part B5 Free time plans

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part B5 Free time plans

Listen and read: Minh and his friends are going to have a picnic near a lake. Nam is going to bring his camera. He is going to take some photos. Tuấn is going to bring some food. Minh is going to bring some drinks. Xem những bài nghe tiếng anh lớp
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part B3 Free time plans

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part B3 Free time plans

Listen and read. Then practice with a partner: Nga : Hi, Ba. What are you going to do on the weekend? Ba : I'm going to see a movie. Nga : Which movie theater? Ba : Sao Mai movie theater. Nga : What are you going to see? Ba : Jurassic Park.
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part B1 Free time plans

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 14 Making Plans - part B1 Free time plans

Listen and repeat. Then practice with a partner: Tuấn : What are you going to do tonight? Lan : I'm going to do my homework. Tuấn : What are you going to do tomorrow? Lan : It's is Sunday. I'm going to visit my friend. Then
Learning Part B Free time plans, tag của , nội dung mới nhất về Learning Part B Free time plans, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Learning Part B Free time plans, tag của , Trang 1 Learning Part B Free time plans, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN