mùa, tag của

, Trang 1
Học từ vựng bằng hình ảnh: Nhiệt độ và mùa (Temperature and Season)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Nhiệt độ và mùa (Temperature and Season)

New Words Temperature /ˈtem·pər·ə·tʃər/ nhiệt độ Fahrenheit /ˈfær·ənˌhɑɪt/ (viết tắt F) độ F Celsius /ˈsel·si·əs/ (viết tắt C) độ C Minus degree / ˈmaɪnəs dɪˈɡriː/ nhiệt độ dướt không (độ âm) hot /hɑt/ nóng warm /wɔrm/ ấm cool /kul/ mát
mùa, tag của , 25/07/2021 00:07:00
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag mùa
mùa, tag của , Trang 1 mùa, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN