Par, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or small - Part A Where is your school

1. Listen and repeat. This is Phong. Đây là Phong. This is his school. Đây là trường của bạn ấy. Phong's school is small. Trường của Phong thì nhỏ. It is in the country. Nó nằm ở miền quê. This is Thu. Đây là Thu. This is her school.
Par, tag của , 25/07/2021 01:18:22
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Par
Par, tag của , Trang 1 Par, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN