Part A Telephone numbers English 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part A5 Telephone numbers

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part A5 Telephone numbers

Listen and write the answers: Nga: Hello. This is 8 545 545. Lan: Hello. Is this Nga? Nga: Yes. Who is calling, please? Lan: It's Lan. Do you want to go to see a movie? Nga: Sure. Where will we meet? Lan: At my house. Nga: How will we get there?
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part A4 Telephone numbers

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part A4 Telephone numbers

Listen and read then answer the questions: Phong: Hello. This is 8 537 471. Tam: Hello. Is it Phong? Phong: Yes, Who's this? Tam: It's me, Tam. Will you be free tomorrow evening? Phong: Yes, I will. Tam: Would you like to see a movie?
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part A3 Telephone numbers

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part A3 Telephone numbers

Listen: Lan: Excuseme, Hoa. Hoa: Yes, Lan? Lan: What's your telephone number? Hoa: 8 262 019. Lan: Thanks. I'll call you sometime. Now ask your classmate and complete the list. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 7 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 7
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part A2 Telephone numbers

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information - part A2 Telephone numbers

Listen and write the telephone numbers : a) 8 251 654 b) 8 250 514 c) 8 521 936 d) 8 351 793 e) 8 237 041
Part A Telephone numbers English 7, tag của , nội dung mới nhất về Part A Telephone numbers English 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part A Telephone numbers English 7, tag của , Trang 1 Part A Telephone numbers English 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN