Part A What are you doing English 6, tag của

, Trang 1
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A6 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A6 What are you doing?

Listen and remember: Which sports do you play? I play soccer. Which sports does she play? She plays badminton. What are you doing now? I'm playing soccer. What is she doing now? She's playing badminton. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác:
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A4 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A4 What are you doing?

Listen and read: Lan likes sports. She swims, she does aerobics and she plays badminton. Nam likes sports, too. He plays soccer,he jogs and he plays table tennis. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A3 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A3 What are you doing?

Listen and repeat. Which sports do you play? a) I play soccer. b) I swim. c) I skip rope. d) I do aerobics. e) I jog. f) I play table tennis. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A1 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 12 Sports and Pastime - part A1 What are you doing?

Listen and read: a) He is swimming. b)They are playing badminton. c) They are playing soccer. d) She is skipping rope. e) They are playing volleyball. f)She is doing aerobics. g) They are playing tennis. h) He is jogging. i)
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part A1 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part A1 What are you doing?

Listen and repeat: I am playing video games a) He is playing video games. I am riding my bike. b) She riding her bike. I am driving my car. c) He is driving his car. We are walking to school. d) They are walking to school. We are travelingto
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part A4 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part A4 What are you doing?

Listen and write the letter of the picture iin your exercise book: 1. Mr Cong is a businessman. He is driving home from work. 2. Mrs. Tam is waiting a station. The train is late and she very angry. 3. Nam and Quang are going around the city by
Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part A5 What are you doing?

Bài nghe tiếng anh lớp 6 Unit 8 Out and About - part A5 What are you doing?

Play with words Flying Man, Flying Man, Up in the sky. Where are you flying, Flying so hight? Over the mountains And over the sea. Flying Man, Flying Man, Please take me. Xem những bài nghe tiếng anh lớp 6 khác: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6
Part A What are you doing English 6, tag của , nội dung mới nhất về Part A What are you doing English 6, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Part A What are you doing English 6, tag của , Trang 1 Part A What are you doing English 6, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN