tháng ngày, tag của

, Trang 1
Học từ vựng bằng hình ảnh: Các tháng trong năm (Months of Year)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Các tháng trong năm (Months of Year)

New Words year /jɪər/ năm month /mʌnθ/ tháng January /ˈdʒæn·juˌer·i/ tháng 1 February /ˈfeb·juˌer·i/ tháng 2 March /mɑrtʃ/ tháng 3 April /ˈeɪ·prəl/ tháng 4 May /meɪ/ tháng 5 June /dʒun/ tháng 6 July /dʒʊˈlɑɪ/ tháng 7 August

Tin xem nhiều nhất Tag tháng ngày

Học từ vựng bằng hình ảnh: Các tháng trong năm (Months of Year)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Các tháng trong năm (Months of Year)

05/11/2013 2226
tháng ngày, tag của , 23/07/2021 22:09:08
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag tháng ngày
tháng ngày, tag của , Trang 1 tháng ngày, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN