thời tiết, tag của

, Trang 1
Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời tiết (Weather)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời tiết (Weather)

New Words sunny /ˈsʌn·i/ nắng raining /ˈreɪnɪŋ/ mưa dầm snowing /ˈsnoʊɪŋ/ tuyết rơi windy /ˈwɪn·di/ lộng gió mist /mɪst/ sương mờ foggy /ˈfɑg·i/ sương mù cloudy /ˈklaʊdi/ nhiều mây stormy /ˈstɔr·mi/ có giông, bão thunderstorm

Tin mới nhất Tag thời tiết

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời tiết (Weather)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời tiết (Weather)

06/11/2013 3307

Tin xem nhiều nhất Tag thời tiết

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời tiết (Weather)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời tiết (Weather)

06/11/2013 3307
thời tiết, tag của , 31/07/2021 16:07:18
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag thời tiết
thời tiết, tag của , Trang 1 thời tiết, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN