tuần, tag của

, Trang 1
Học từ vựng bằng hình ảnh: Các ngày trong tuần (Days of Week)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Các ngày trong tuần (Days of Week)

New Words week /wik/ tuần Sunday /ˈsʌn·deɪ/ Chủ nhật Monday /ˈmʌn·deɪ/ thứ 2 Tuesday /ˈtuz·deɪ/ thứ 3 Wednesday /ˈwenz·deɪ/ thứ 4 Thursday /ˈθɜrz·deɪ/ thứ 5 Friday /ˈfrɑɪ·deɪ/ thứ 6 Saturday /ˈsæt̬·ər·deɪ/ thứ 7
tuần, tag của , 25/07/2021 00:29:26
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag tuần
tuần, tag của , Trang 1 tuần, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN