unit 14 Freetime Fun Tiếng Anh lớp 7, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part B3 What's on?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part B3 What's on?

Listen and repeat. Then answer the questions: Popular TV programs Pop music Pop music, or pop, is the short form of 'popular music'. Pop music is for a board audience. Teenagers like to listen to the lastet pop music and see the shows of their
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part B2 What's on?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part B2 What's on?

Listen. Write the times of the programs: Ba: What is on TV at six tonight? Lan: Let me see. It's the early news. You want to watch it,don't you? Ba: Come on, Lan! I want to watch the movie'A fistful of dollars'. When does it start? Lan: It starts
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part B1 What's on?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part B1 What's on?

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Ba: Do you watch TV, Nga? Nga: Not often. There aren't many good programs for teenagers Ba: What kind of program do you like? Nga: I like to watch program about teenagers in other
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part A2 Time for TV

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part A2 Time for TV

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: Hoa: Would you like to the movie this week? Lan: That sounds good. What would you like to see? Hoa: There is a cowbot movie on at the New Age Theater. Lan: OK. Can you make it on Monday
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part A1Time for TV

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 14 Freetime Fun - part A1Time for TV

Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner: 6.00 p.m News 6.15 p.m Series: The Adventure of the Cricket' 7.00 p.m News Lan: Would you like to have dinner at my house tonight? Hoa: I'd love to. What time? Lan: We have
unit 14 Freetime Fun Tiếng Anh lớp 7, tag của , nội dung mới nhất về unit 14 Freetime Fun Tiếng Anh lớp 7, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

unit 14 Freetime Fun Tiếng Anh lớp 7, tag của , Trang 1 unit 14 Freetime Fun Tiếng Anh lớp 7, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN