unit 6 After school, tag của

, Trang 1
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B3 Let's go!

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B3 Let's go!

Listen. Then practice with a partner. Make similar dialogues. Nga: It's my birthday on Sunday. Would you like to come to my house for lunch? Lan: Yes, I'd love to. What's time? Nga: At one o'clock. Lan: I'll be there. Nga: I'll see you on Sunday.
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B1 Let's go!

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part B1 Let's go!

Listen. Then practice in groups of four: Ba: What should we do this evening? Nam: What about going to the movies Lan: There aren't any good movies on at the moment. Let's go to my house. We can listen to some music. Hoa: I'm sorry, Lan. I can't
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What do you do?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What do you do?

Listen.Match each name to an activity: Nga: Mai,should we go to the school cafeteria? Mai: Ok.That's a great idea. Nga: What about you,Nam? Nam: Sorry. I have to rehearse for a play with the drama group. Ba: Do you want to join us ? Ba: Oh, no.
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What do you do?

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After school - part A1 What do you do?

Listen. Then practice with a partner: Minh: Hello,Hoa.What are you doing? Hoa: Hi,Minh.I`m doing my math homework. Minh: You work too much,Hoa.You should relax.It`s half past four and tomorrow is Sunday. Hoa: OK.What should we do? Minh: Let`s go to
unit 6 After school, tag của , nội dung mới nhất về unit 6 After school, Trang 1

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

unit 6 After school, tag của , Trang 1 unit 6 After school, tag của , Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN