Cách dùng phó từ trong câu?

Thứ Tư, 25/09/2013, 16:15 GMT+7 Lượt xem: 1377

Thông thường phó từ thường có ba vị trí trong câu;
1) Đầu câu (trước chủ ngữ)
2) Giữa câu (sau chủ ngữ và trước động từ đóng vai trò vị ngữ, hoặc ngay sau động từ chính)
3) Cuối câu (hoặc mệnh đề).

Các phó từ khác nhau thường có vị trí thông dụng và xu hướng dùng  khác nhau. Tuy nhiên chúng không có quy tắc nhất định và cũng có một số trường hợp ngoại lệ vì vậy hãy cẩn thận khi dùng:

  • Vị trí đầu câu

Các phó từ liên kết, thường nối một mệnh đề với những gì được nói đến trước, luôn đứng ở vị trí đầu câu.

Phó từ chỉ thời gian có thể đứng ở vị trí này khi chúng ta muốn biểu hiện sự trái ngược, đối chọi với một câu hay đối chọi với mệnh đề về thời gian trước đó.

Các phó từ chỉ quan điểm, nhận xét, bình luận (ví dụ như luckily, officially, presumably) cũng có thể đứng ở vị trí này khi bạn muốn nhấn mạnh những gì sắp nói.

Hãy xem các ví dụ:

Two of the workers were sacked, and, as a result, everybody went on strike.
We invited all the family. However, not everyone could come.
The weather will stay fine today, but tomorrow it will rain.
Initially, his condition remained stable, but over the last few weeks it has deteriorated.
Margaret ran the office, although, officially, Trevor was the manager.
I haven't made any plans yet, but presumably you'll want to show her around London

  • Vị trí giữa câu

Các phó từ dùng để thu hút sự chú ý vào một điều gì đó (ví dụ: just, even), phó từ chỉ tần số vô tận, không xác định cụ thể (ví dụ: often, always, never) và phó từ chỉ mức độ (chắc chắn tới đâu), khả năng có thể xảy ra (ví dụ: probably, obviously, clearly, completely, quite, almost) đều có thể dùng ở vị trí này. Xin lưu ý là khi động từ khuyết thiếu (auxiliary verbs)  như là is, has, will, was được dùng, phó từ thường được dùng đứng giữa nó và động từ chính trong câu.

Ví dụ:

She's been everywhere - she's even been to Tibet and Nepal.
Tom won't be back yet, but I'll just see if Brenda's home. I'll give her a ring.
My boss often travels to Malaysia and Singapore but I've never been there.
Have you finished yet? I haven't quite finished. I've almost finished.
She's obviously a very bossy woman. ~ I completely agree!

  • Vị trí cuối câu:

Phó từ chỉ thời gian và tần số có xác định (ví dụ:last week, every year), phó từ cách thức (adverbs of manner) khi chúng ta muốn tập trung nêu lên cách thức một việc gì đó được làm (ví dụ:well, slowly, evenly) và phó từ nơi chốn (ví dụ:in the countryside, at the window) thường được đặt ở cuối một câu.

Hãy so sánh các câu sau:

I had a tennis lesson last week, but I'm usually travelling in the middle of the month, so I don't have a lesson every week.
I chewed the food slowly because it hadn't been cooked very well.
She was standing at her window, looking out at her children who were playing in the garden.


Lưu ý:  là khi có trên một phó từ được dùng thì trật tự của nó thường là phải theo thứ tự sau:

Cách thức (manner) -> nơi chốn (place) -> thời gian (time):

VD: They played happily together in the garden the whole afternoon.

  • Phó từ bổ nghĩa cho tính từ

Khi phó từ bổ nghĩa cho tính từ thì nó thường được đặt ngay trước tính từ:

We had some really interesting news last night. John's been offered a job in Australia. He's absolutely delighted.
I bought an incredibly expensive dress last week which fits me perfectly. But John says I shouldn't wear it. He says it's too tight.

Ngoại lệ: đối với phó từ enough thì phó từ này được đặt ngay sau tính từ, hoặc phó từ nó bổ nghĩa:

I got up quite early but not early enough to eat a good breakfast.

 

Tags: phó từ, cách dùng từ, cách viết câu đúng, tiếng Anh
Tags: phó từ, cách dùng từ, cách viết câu đúng, tiếng Anh
WebHocTiengAnh.com / Hỏi đáp Tiếng Anh

Quảng cáo